Reklamace a vrácení zboží

Nechce se Vám prokousávat zdlouhavými reklamačními podmínkami? Tady je souhrn toho, co je potřeba udělat, aby vaše reklamace, byla úspěšně vyřešena


 

 

Reklamace

 

1. Vyplnění reklamačního formuláře

Prvním krokem k úspěšnému vyřešení Vaší reklamace, je vyplnění formuláře níže. Prosíme, využívejte přednostně elektronický formulář, před psaním e-mailů. Usnadníte nám tím práci a urychlíte celý proces.

V elektronickém formuláři vyplňte číslo Vaší objednávky a e-mail. V případě, že své číslo objednávky neznáte, využijte svůj e-mail a zvolte si objednávku, kterou si přejete řešit.

Při reklamaci nám velmi pomohou i přiložené fotodokumentace vad, či poškození a podrobný popis.

 

 

 

2. Informovanost

O stavu vaší reklamace budete informováni systémovými e-maily a naším zákaznickým servisem. 

Reklamační oddělení je k dispozici pondělí - pátek 6:00 - 14:30.


 

3. Přeprava zboží k reklamaci

Balení zboží k reklamaci:

a) Do 14 dní od převzetí zásilky Kupujícím - je potřeba zaslat zboží v původním balení (i poničeném, pečlivě přelepeném), nebo v jakémkoliv jiném vhodném obalu, který předejde poškození zboží.

b) Od 14 dní do konce záruční lhůty (24 měs., případně individuálně sjednaná) - zboží možno zaslat v libovolném obalu (ochranná folie, krabice, apod.)

V případě, že zboží nebude řádně obaleno, budou možná vzniklá poškození zhodnocena, jako mechanické poškození Kupujícím, či dopravcem. A budeme nuceni vám účtovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu. Zboží bez obalu není dopravce povinen přijmout k přepravě.

 


Obchodní podmínky - detaily týkající se reklamací

...

5.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit skrze reklamační formulář na našich webových stránkách, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Dodavateli. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6 Prodávající má v případě porušení povinnosti kupujícího převzít zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě právo na náhradu škody, a to ve výši nákladů vynaložených prodávajícím na marnou dopravu zboží na místo dodání a následně zpět prodávajícímu. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

...

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

6.2.   Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.3.   Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy není možné v případě fyzické objednávky na provozovně Nábytekmorava – Havai Park.

 

6.4. Havai Park umožňuje spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy pomocí internetového formuláře zde: https://www.nabytekmorava.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/, přičemž dodavatel potvrdí odstoupení spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Havai Park, s. r. o., Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek.

6.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Dodavatele obdržel, a to na své náklady. Pokud nelze zboží (kvůli své velikosti) odeslat přes Českou poštu nebo jiného standardního přepravce, zboží vyzvedne náš smluvený přepravce, který se zbožím umí zacházet. 

Adresa pro doručení zboží: 

Havai Park, s. r. o.

Jerlochovice 120

742 45 Fulnek

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v originálním obalu, případně obalu stejných ochranných vlastností, aby nedošlo k poničení při přepravě, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu: Havai Park, s. r. o. - Areál RVP Invest, Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek, spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti, případně složenkou. Spotřebitel odpovídá Dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zhodnocení provádí Dodavatel, a to ve lhůtě do 7 pracovních dní od doručení zboží na provozovnu.

Pokud nelze zboží (kvůli své velikosti) odeslat přes Českou poštu nebo jiného standardního přepravce, zboží vyzvedne náš smluvený přepravce, který se zbožím umí zacházet. Kupující bude ze strany Dodavatele informován o ceně svozu smluvního přepravce a svým souhlasem se zavazuje k úhradě smluvené částky.

6.6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od předání zboží, peněžní prostředky: a) v plné výši, b) ve výši adekvátní opotřebení zboží, c) poníženou o náklady za dopravu, o této výši bude Kupující ze strany Dodavatele předem informován. A to převodem na účet zákazníka.

6.7. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

6.8. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Dodavatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

6.9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Dodavateli, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

 

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

7.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.3.   Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.

7.4.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je Dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než doba uvedená v bodě 7.2, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

7.5.   Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 7.2 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.

7.6.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7.7.   Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.8. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.7 a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má Kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Má-li věc vadu, z níž je Dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

7.10. Právo z vadného plnění, či odstup od kupní smlouvy, též Kupujícímu nenáleží, pokud chybějící nebo vadný díl samovolně a na vlastní náklady bez dohody s Dodavatelem či výrobcem, nahradí, a to ani prostřednictvím jiné specializované osoby. Jedná se tímto o zásah pomocí neoriginálních dílů do zboží a pozměnění jeho vlastností. Zároveň, skrze zásah bez vědomí Dodavatele, se stává 24měsíční zákonná záruka neplatnou. Výjimkou je pouze vzájemná dohoda Dodavatele a Kupujícího o možnosti náhrady dílů z vlastních zdrojů.

7.11. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese reklamačního oddělení Havai Park, s. r. o., Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek nebo prostřednictvím reklamačního formuláře na webových stránkách www.nabytekmorava.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamaci je důležité podat písemně pomocí reklamačního formuláře zde: https://www.nabytekmorava.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/ nebo na korespondenční adresu.

7.12. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned do 3 pracovních dnů, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Dodavatele nebo v místě pro Kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Dodavatel. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, příp. ho sdělí pracovníci na zákaznické lince. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

7.12.1. V případě reklamace vyplývající z bodu 7.10., ať už na základě Vzájemné dohody Dodavatele a Kupujícího, tak v případě žádosti Kupujícího o dodání dílů nad rámec kupní smlouvy, či pomocné montáže, se reklamace stává tzv. Mimozáruční reklamací a výrobce si vyhrazuje právo na šedesátidenní (60) reklamační lhůtu bez možnosti urgence zákazníka.

7.13.   Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.14. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

 

Volba varianty řešení je primárně ze strany Výrobce nebo na základě vzájemné dohody s Kupujícím.

 

7.15. Kupující má právo sdělit Dodavateli, jaké právo upřednostňuje. Provedenou volbu nemůže Kupující vyžadovat bez posouzení případu Dodavatelem; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - více dále.

7.16. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.17. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo ve druhém případě na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.18. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.19. Neodstraní-li Dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele.

7.20. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.21. Při dodání nové věci vrátí Kupující Dodavateli na jeho náklady věc původně dodanou.

7.22. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.23. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

7.24. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

...

 

Tento formulář využívejte pouze v  případě nefunkčnosti online reklamačního protokolu. 

Reklamační protokol

vyplněný reklamační protokol, zašlete na reklamace@nabytekmorava.cz

 • Home
 • Design Shoptetak.cz